Mu mafoto na ma gambo irebere urutonde rw’inyamaswa zitangaje kurusha izindi ku isi…..

Inyamanswa zifite ubushobozi budasasanzwe buzitandukanya n’izindi ziri kuri uyu mubumbe.

Abantu dutuye iyi si duhora twifuza kuba twaba dufite ubushobozi budasanzwe bitewe rimwe na rimwe na filime tureba.

Nubwo abantu aribo binyabuzima bifite ubwenge kurusha ibindi byose kuri iyi si ariko kubijyanye n’ubushobozi budasanzwe hari inyamanswa ziri kuri iyi si zibufite kandi butangaje.

Akenshi no mu ma filime bakina arimo iby’ubushobozi budasanzwe babikina babikuye ku nyamanswa ziriho hano ku isi ariko abenshi ntibabizi, ni nayo mpamvu batabiha agaciro cyane.

Dore zimwe mu nyamanswa zifite ubushobozi budasanzwe kandi zaremanywe.

1. Froghopper

Froghopper

Froghopper ni agasimba gato cyane kagiye kumera nk’isazi ariko gatandukanye nayo, aka gakoko gashobora gusimbuka ahantu hareshya na sentimetero 70 kajya hejuru, ibi biratangaje ugendeye k’ukuntu gafite milimetero 6 gusa n’ibiro byako mu by’ukuri birasa níbidashoboka ariko karabikora kandi ntikabikora nk’amarushanwa ahubwo ni ubuzima busanzwe kimwe nk’uko umuntu yakoma amashyi.

Aka gasimba gasimbuka uburebure bukubye uburebure bwako inshuro zirenga ijana iyo gasimbutse rimwe, ibi iyo byaba bikorwa n’umuntu nibwo wamenya ko bidasanzwe kuko yajya asimbuka metero 177 asimbutse rimwe gusa.

Kumubona asimbuka byo ntiwazajya ubibona bitewe n’umuvuduko yaba abikoranye, yajya akubwira ko avuye mu kirere wowe ubona mugihagararanye. Ibi uwabihabwa wese ku isi yafatwa nk’umuntu udasanzwe kandi ninako byaba biri.

2. Peregrine Falcon

peregrine falcon

Iyi ni inyoni rwose isanzwe iteye nk’icyiyoni ariko yifitemo ibara ry’umweru ryinshi. Iyi iba ahantu hose kuri iyi si. Iyi nyoni ifite uburebure bwa bubarirwa, hagati ya sentimetero 34 na 58, ikaba ireshya na sentimetero 74 na 120 uvuye ku ibaba ukagera ku rindi.

Iyi nyoni itunzwe n’utundi tunyoni duto kandi izwi cyane ku buryo bwo guhiga kuko ibikorana imbaraga kandi ikaba ibikora neza cyane kurusha inyoni nyinshi kuri iyi si.

Ikiyitandukanya n’izindi nyoni kikanayigira inyoni idasanzwe ni umuvuduko wayo kuko ibasha kugeza ku muvuduko wa kilometero 389 ku isaha.

Nukuvuga ngo inyuze mu muhanda usanzwe imodoka zicamo byayitwara iminota 17 kugirango ibe ivuye ikigali igere i butare. Uyu muvuduko mu by’ukuri ntusanzwe. Iyi akaba ari nayo nyamaswa yihuta cyane ku isi.

3. Mimic Octopus

Mimic octopus.

Mimic octopus ni akanyabuzima kibera mu mazi gusa, mu kukareba kagaragara nk’aho ari  akantu kadafashije ariko ntigasanzwe.

Kuri uyu mubumbe hari inyamanswa nyinshi cyane zizwiho kwihindura, nko guhindura amabara (uruvu) cyangwa nko guhindura imiterere n’íngano maze zikaba zagaragara nkaho ari nini cyane bitandukanye nuko iba ingana mu busanzwe.

Mimic Octopus aho itandukaniye n’izo zose ni uko ibasha kwihindura ikaba ishobora kwigira neza neza nk’ízindi nyamanswa ziba mu nyanja zirenga 15 kandi izo nyamanswa zose ishobora kwisanisha n’izifite ubumara bwangiza aribyo bizitera kutaribwa n’ibindi bifi binini.

Rero nayo ibikora mu buryo bwo kwirinda maze ibyo bifi byakageraho bikakareka maze kagakomeza kwiberaho mu mahoro.

4. Dung Beetle

Dung beetle

Aka ni agakoko gato kibera mu mucanga, aka gakoko ni gato cyane mu ngano kuko kenda kungana n’isazi ariko gafite aho gatandukaniye n’izindi nyamanswa zose akaba ari nayo mpamvu kaza kuri uru rutonde rw’izi nyamanswa.

Aka gakoko gashobora guterura ibintu bikubye inshuro 1141 ibiro gafite ubwo ni ukuvuga ngo niba gafite ikiro kimwe kaba gashobora gukurura ibiro 1141 cyangwa toni imwe n’ibiro ijana na mirongo ine na kimwe bitakagoye habe namba.

Ibi rero bikagira inyamanswa ya mbere ku isi ifite imbaraga kurusha izindi zose zibaho.

Ibi kugira ngo ubyumve neza, ubu bushobozi bubaye bufitwe n’umuntu usanzwe yaba abasha gukurura ama kamyo 45 buri imwe ipima toni zigera kuri 2.5 kandi ibi akabikora nta ngorane zirimo ku buryo yanabikora mukagenda muganira nta kibazo.

5. Tardigrade

Tardigrade

Tardigrade yo ni  agakoko kameze nk’akambaye igikoti kandi gafite ubushobozi butangaje cyane, aka gashobora kuba ahantu aho ariho hose kandi ntihagire icyo hagatwara.

Gashobora kujya ahantu hakonje cyane kakahaba nta kibazo cyangwa ahantu hashyuha bikabije naho kakahaba. Ka Tardigrade gashobora kuba ku musozi hejuru cyane cyangwa kakigira ku ndiba y’inyanja kandi hose kakumva kanezerewe kuhaba.

Iyi niyo nyamanswa ishobora kumara igihe kirekire kuri iyi si ugereranyije n’izindi zose ziriho, gashobora kwihanganira ubushyuhe buri hagati ya dogere celcius 272 munsi ya zeru kugeza ku 150, Gashobora no kuba ahantu hatari umwuka kandi kagakomeza kakabaho.

Ibyo bivuzwe hejuru ntibyagakwiye kuvugwa mu bintu gafite bitangaje kuko hari ibitangaje kurusha ibi kure.

Ibyo ni uko aka gakoko gashobora kumara imyaka 30 katarya kandi kakabaho, kumwe umuntu amara amasaha 12 atararya agatangira gutaka inzara ibibyo bikabaho kamaze nk’imyaka 20 kakibuka ko katararya maze akaba aribwo kashaka icyo gashyira mu nda.

Ibi byo nta muntu utabyemera pe, ibaze konka maze ukazongera kurya ufite umwana w’imyaka nk’ibiri nawe umaze kugira 30, ntago byaba bisanzwe pe.

6. Mantis Shrimp

Mantis Shrimp

Wirengagije ibintu bidasanzwe ibyo iyi mantis ifite biyitandukanya n’izindi nyamanswa ziri kuri uyu mubumbe.

Iyi mantis ifite amaso afite color receptive cone (utu ni uturemangingo tufasha mu gutandukanya amabara 16)  kandi umuntu usanzwe aba afite 3 gusa. Ibi biyifasha gutandukanya amabara mu buryo budasanzwe kurusha uko umnuntu yabikora kure.

Amabara abiri umuntu yareba akita umutuku yo iba ibona ahabanye cyane, kuko iba ibasha gusesengura neza.

7. The Axolotl

Axolotl.

Hari inyamanswa nyinshi cyane zifitemo kwikiza ibisebe cyane kandi vuba cyangwa zigakiza ingingo zazo zangiritse zitagize ikintu cyo hanze zikoreshwa ahubwo bigakorwa n’umubiri wazo bwite.

Igitagangurirwa gishobora kuzana akaguru mu gihe kamwe kacitse kandi kikongera kikagenda neza nka mbere, hari amafi ashobora kongera kumera andi menyo mu gihe hari ayangiritse muyo yari afite ariko Axolotl iri hejuru y’izi zose.

Axolotl ibasha kugarura ingingo zayo z’imbere mu mubiri mu gihe izindi zangiritse, ishobora kwiremera ubundi bwonko mu gihe ubwa mbere bufite ikibazo kandi ibi bikaba mu gihe gito cyane.

Ikindi ni uko ishobora kwiteraho urugingo rw’iyindi ngenzi yayo idasabye ubufasha kandi urwo rugingo rugakora neza nk’urwo yari isanganywe.

8. Jellyfish

jellyfish

Jellyfish ni inyamanswa yibera mu nyanja hasi, iyi biranagoye kuyibona kuko ku maso y’abantu iba ibonerana.

95 ku ijana by’ibiyigize ni amazi, iyi nyamwanswa yo ntisanzwe kuko itazi icyo urupfu aricyo mu gihe itagize ikindi kintu kiyibangamira.

Umuntu ntiyabaho imyaka 200 niyo yaba mu buzima bwiza bute ariko iyi nyamanswa yo iyo itagize ibindi byago bituruka hanze ibaho iteka n’iteka kuko ibasha kwiyuburura mu guhindura ibintu byinshi mu mubiri wayo imbere maze igakomeza ikiberaho nta kibazo.

NGAYO NGUKO!!!!!!!

 

WWW.GREATOF250.COM

Check Also

Urwanda rwatwitse toni 130 z’ibisasu byarengeje igihe…..

U Rwanda rwatangije igikorwa kizamara icyumweru cyo gusenya no guturitsa toni 130 z’ibisasu byarengeje igihe, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *